Archives For Liittymät

Kuluttajapalveluiden sopimusehdot ovat yleensä aina yrityksen laatimia. Onko se vastuullista elinkeinotoimintaa, että sopimusta tehtäessä kuluttajalle ei kerrota keskeisten ehtojen sisältöä eikä anneta lain edellyttämiä kirjallisia sopimusehtoja?

Voisiko tilannetta kuvitella toisin päin? Jospa minä kuluttajana ilmoittaisin näkyvästi, mihin hintaan haluan sopimussuhteeseen ryhtyä, mutta jättäisin ilmoittamatta vaatimani alennukset ja hinnan, joka niiden jälkeen jäisi maksettavakseni. Sopimuksentekotilanteessa minulla olisi laukussa itse laatimani ehdot, joissa olisin määritellyt toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisajan, irtisanomisen tavan, maksaisinko etukäteen vai jälkikäteen, millaista laadun tulee olla ja miten ja missä ajassa mahdollinen virheellinen suoritus hyvitetään. Jos katsoisin määräaikaisen sopimuksen järkeväksi, kuvaisin sopimustekstissä, missä tilanteissa voisin alentaa maksujani, purkaa sopimukseni ja kuinka yrityksen tulisi siinä tilanteessa menetellä. Ehdot voisivat sisältää kaikenlaista muutakin, sillä ne olisivat usean sivun pituiset ja keskeiset kohdat olisivat epäselvästi ilmaistuja.

Mitä luulette, kuinka moni yritys suostuisi ehtojani näkemättä solmimaan sopimuksen kanssani?

Mutta me kuluttajat suostumme sopimuksiin, jonka sisällön tietävät vain yritykset itse. Syynä saattaa olla se, että koemme sopimusehdot hankaliksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi.  Ehkäpä myös luotamme kuluttajansuojalain edellytykseen, ettei kohtuuttomia ehtoja voi kuluttajakaupassa olla.

Tosiasiassa meillä vallitsee sopimusvapaus eikä sopimusehtojen kohtuuttomuuden ennakkovalvontaa ole. Kun kuluttaja jälkikäteen toteaa sopimuksessaan jonkin sopimusehdon kannaltaan kohtuuttomaksi , on hänen aktivoiduttava ottamaan yritykseen yhteyttä asian sopimiseksi. Jos se ei onnistu kuluttajaneuvojankaan avulla, hänen on vietävä asia ratkottavaksi kuluttajariitalautakuntaan ja tarvittaessa aloitettava oikeudenkäyntiprosessi käräjäoikeudessa. Tältä vaivalta välttyy, jos tiedon sopimuksen keskeisistä ehdoista saa jo etukäteen ja päättää siinä vaiheessa, haluaako sellaisen sopimuksen solmia.

Kuluttaja-asiamies on valvontaviranomainen, joka voi neuvotella yrityksen kanssa sopimusehdon muuttamisesta ja jos neuvottelutulosta ei synny, hakea markkinaoikeudelta kieltoa käyttää kohtuutonta sopimusehtoa. Markkinaoikeuden kielto suuntautuu tulevaisuuteen eikä tuo apua yksittäiselle kuluttajalle jo syntyneeseen ongelmaan, mutta sen avulla yrityksen tulevat asiakkaat saavat paremmat ehdot.

Niin kauan kuin yritykset vähättelevät sopimusehtojen merkitystä, on mielestäni perusteltua ajatella, että ne kainostelevat sopimusten keskeisimpien kohtien läpikäyntiä asiakkaan kanssa, koska pelkäävät asiakkaiden alkavan käydä neuvotteluja parempien ehtokohtien saamiseksi itselleen ja jos se ei onnistuisi, hylkäävän sopimuksen. Läpinäkyvät sopimukset lisäisivät kuluttajien tietoisuutta alan sopimusten sisällöstä ja johtaisivat vaihtoehtojen vertailuun ja yritysten välisen kilpailun lisääntymiseen.

Kuluttajat ovat pitkään kertoneet kuluttaja-asiamiehelle sopimusehtojen saamiseen liittyvistä ongelmista. Kuluttaja-asiamiehen ja teleoperaattoreiden välisissä neuvotteluissa operaattorit vakuuttivat, että kyse on ollut vain yksittäistapauksista. Koska yhteydenottoja tuli myös Viestintävirastolle, päätimme testata asiakaspalvelutilanteita mystery shopping -menetelmällä. Selvityksen keskeisiä tuloksia oli, että vain 3 % asiakkaista sai mahdollisuuden tutustua kaikkiin kirjallisiin sopimusehtoihin ja 73 %:lle todettiin sopimuksen olevan heti voimassa, vaikka asiakkaat eivät olleet saaneet sopimuspapereita itselleen. 10 %:lle kerrottiin, että lisämaksulliset numerot eivät kuulu puhepaketin hintaan ja vain 6 % myyjistä kysyi luvan sähköiseen markkinointiin. Eipä siten ole ihme, että molemmat viimeksi mainitut asiat ovat meille tulleiden yhteydenottojen perusteella tulleet yllätyksenä kuluttajille.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että samaa liittymää koskevia sopimusehtoja toimitetaan toisinaan osissa useiden eri kanavien kautta. Sopimuksen varsinainen sisältö voi silloin jäädä asiakkaalle epäselväksi, koska sopimuskokonaisuus koostuu liikkeessä allekirjoitettavan sopimuslomakkeen lisäksi useista erilaisista ehtoasiakirjoista.

Viestintäpalvelut on vuosia ollut palveluala, jonka ongelmista kuluttajat ottavat yhteyttä kuluttaja-asiamieheen ja kuluttajaneuvontaan. Myös komission 50:ttä kuluttajamarkkinaa koskevassa selvityksessä suomalaiset kuluttajat arvioivat suomalaiset mobiili- ja nettiliittymäpalvelut  EU-keskiarvoa heikommiksi.

Operaattorien mukaan kilpailu alalla on kovaa. Herää kysymys, onko se todella niin, vai alkaako ala todella kilpailla kuluttajien valinnoista paremmilla palvelutuotteilla, sopimusehdoilla ja asiakaspalvelulla vasta, kun kuluttajat heräävät vaatimaan sopimusehdot ensin ja allekirjoittavat sopimuksen vasta sitten?

Puhelin on varsin henkilökohtainen vempain, ja useat meistä näpräävät sitä pitkin päivää. Niinpä puhelimeen lähetetyllä viestillä on korkea huomioarvo. Ei siis ole ihme, että yrityksillä on halu saada kuluttajalta lupa markkinointiviestin lähettämiseen sähköpostina tai tekstiviestinä. Lain mukaanhan yksityishenkilölle osoitettuja sähköisiä markkinointiviestejä voi lähettää vain hänen antamallaan luvalla.

Saadessani tekstiviestin oletan sen olevan yksityisviesti juuri minulle ja kiiruhdan lukemaan sen. Nykyisin viestin lähettäjä on kuitenkin yhä useammin yritys, jolle olen tullut antaneeksi puhelinnumeroni kanta-asiakaskorttihakemuksen yhteydessä. Luettuani muutaman mainostekstiviestin opin antamaan vastaavissa tilanteissa henkilötietonani vain mainoksille varaamani sähköpostiosoitteen. Sen postia luen tarpeen tullen haluamanani aikana. Tekstiviestit sen sijaan enemmän ärsyttävät kuin lisäävät ostointoa.

Viime vuosien aikana monet teleoperaattorit ovat alkaneet lähettää mainosviestejä asiakkailleen. Eivätkä vain omista tuotteistaan, vaan myös muiden yritysten tarjouksista. Sähköpostina tai tekstiviestinä tullut markkinointi on ollut yllätys monille, ja olemme saaneet virastoon runsaasti ilmoituksia asiasta. Monet ovat nimenneet asian pakkomainonnaksi.

Kun asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä operaattoriinsa, heille on vastattu, että lupa markkinointiin on sisältynyt puhelinliittymän sopimusehtoihin. Sitä monetkaan eivät muista antaneensa, koska siihen ei ole liittymäsopimusta tehtäessä kiinnitetty huomiota. Vaikka etujen ja tarjousten lähettämistä perusteltaisiin hinnan halpuudella, operaattoreiden pitäisi saada kuluttajalta suostumus markkinointiviestien lähettämiseen sekä kertoa selkeästi, miten usein ja minkälaista mainontaa on tarkoitus lähettää.

Alkuvuodesta kävi myös ilmi, että operaattorilla saattoi olla tarjolla vain markkinointiluvan sisältäviä sopimuksia. Koska puhelinliittymä on välttämättömyyspalvelu, kuluttaja-asiamies on linjannut, että kuluttajalla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä markkinointia sisältämätön vaihtoehto.

Valitessaan markkinoinnista vapaan liittymän kuluttaja erään operaattorin sanoin ”menettää hintaedun”, eli siitä peritään korkeampi hinta. Hinnoittelu on vapaata, siihen ei viranomainen tässä tapauksessa voi puuttua. Pallo on meillä kuluttajilla: mitä me haluamme, millaisia liittymiä valitsemme ja mitä palautetta annamme operaattoreille tarjolla olevista vaihtoehdoista. Erityisen tärkeää on se, käytämmekö mahdollisuuttamme kilpailuttaa ja vaihtaa palveluntarjoajaa.

Monet yritykset pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin hyödyntämällä puhelinten sovellusmaailmaa. Myös markkinointia halutaan kohdistaa uusin tavoin, esimerkiksi kohdentamalla sitä sijaintimme perusteella entistä yksilöidymmin. Eikö olisikin luontevaa, jos saisi hyvän lounastarjouksen puhelimeen kävellessään ravintolan ohi tai eikö sattuisi hyvin, jos kampaaja kutsuisi vapautuneelle ajalle juuri, kun illalla olisi tärkeä meno?

Älypuhelin palvelee meitä jo nyt monin tavoin, ja lisää hyödyllisiä sovelluksia varmaan tulee jatkossa lisää. Puhelimen ollessa kyseessä on kuitenkin muistettava kuluttajien oikeus yksityisyyteen ja käytön rajaamiseen omaan henkilökohtaiseen viestintään. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus itse valita. Tällöin myös markkinointi menee paremmin perille, ja tyytyväinen puhelimen käyttäjä haluaa hyödyntää yritysten uudenlaisia palveluita.